Vectory-logoPNG

Algemene voorwaarden

De leidraad voor heldere communicatie

algemene voorwaarden

Alles helder. Dat maakt samenwerken met Vectory enorm aangenaam.

Vectory-Frank-Cox-12

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van Vectory Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Vectory

Vectory-Frank-Cox-12

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Vectory gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Vectory verrichtte handelingen. Door ondertekening van een overeenkomst met Vectory verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Vectory en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Vectory en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door Vectory gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 6 maanden, tenzij anders aangegeven. Vectory is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 6 maanden, aan Vectory wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Vectory zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vectory niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Vectory gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Vectory van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de Offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van dqt bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. Facturering van een ontwerp en door Vectory. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 10 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Vectory aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Ontwikkelen van de website en onderhoudsafspraken NA AFLEVERING

Deze voorwaarden gelden voor onderhoudsafspraken voor een bestaande of nieuw af te leveren website. Met het ontwikkelen van de website wordt bedoeld het gehele proces in het realiseren van de website. Denk hierbij aan het bespreken van het nieuwe plaatje qua functionaliteit en uiterlijk. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van een eventuele bestaande versie van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uur-basis aan de klant doorberekend. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk. Met onderhoudsafspraken wordt bedoelt het periodiek updaten van de gehele website, haar plugins en de backup van de gegevens van de website en haar database. Deze afspraken worden bij aflevering gemaakt en bij een jaarlijks contactmoment vooraf aan het onderhoud moment verlengd of geannuleerd. Deze werkzaamheden worden achteraf op uurtarief gefactureerd.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Vectory mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij expliciet en vooraf anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

Vectory zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Vectory steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vectory aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vectory worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vectory zijn verstrekt, heeft Vectory het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Vectory is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vectory kenbaar behoorde te zijn. Vectory zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Vectory het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Vectory hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen. Indien door Vectory of door Vectory ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 8. Opdrachtgever vrijwaart Vectory voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

Indien Vectory op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Vectory worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Vectory. Vectory is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Vectory opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Vectory van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Vectory kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Vectory gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. Vectory heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Vectory niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Vectory zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Vectory kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright

Alle aan Vectory verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst. Alle door Vectory ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Vectory voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Vectory en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Vectory zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht

In geval van overmacht is Vectory gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Vectory is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Vectory geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Vectory kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten. Vectory heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

Vectory is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Vectory doorgevoerd. Vectory is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. De door Vectory vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever. Door Vectory of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Vectory.

Vectory-Frank-Cox-6

Artikel 17. Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door Vectory slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Vectory verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
Vectory-Frank-Cox-6

Bijlage 1. Verdere verwerking persoonsgegevens

Deze bijlage is onlosmakelijk verbonden met de tussen Vectory en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Vectory zal worden aangeduid met de term “Verwerker” en Opdrachtgever met de term “Verwerkingsverantwoordelijke”, onafhankelijk of Opdrachtgever zelf een verwerker is richting haar klanten. Indien definities worden gebruikt die overeenkomen met de definities in de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”), zullen deze definities dezelfde betekenis hebben. De inhoud van deze bijlage zal hierna worden aangeduid als “Verwerkersovereenkomst”.

1. Doeleinden van verwerking

1.1 Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
1.2 Verwerker spant zich in om, in het kader van de hiervoor bedoelde werkzaamheden, de door of via Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken.

 

2. Verplichtingen Verwerker

2.1 Verwerker verwerkt gegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke voor de in artikel 1 bedoelde doeleinden. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.
2.2 Verwerker zal bij de verwerking van persoonsgegevens handelen in overeenstemming met de AVG.
2.3 Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte indien naar zijn oordeel instructies in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of anderszins onredelijk zijn.
2.4 Verwerker zal, indien dit redelijkerwijs binnen zijn invloedssfeer ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke bij het vervullen van diens wettelijke verplichtingen. Dit betreft het verlenen van bijstand bij het vervullen van diens verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG, zoals het verlenen van bijstand bij het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (“DPIA”) en een voorafgaande raadpleging bij een verwerking met een hoog risico. Verwerker mag de hiervoor gemaakte kosten in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.
2.5 Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

 

3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1 Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EER, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en Verwerker voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de AVG.
3.2 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op diens eerste verzoek melden om welk land of welke landen het gaat. Verwerker staat ervoor in dat er bij landen buiten de EER sprake is van een passend beschermingsniveau.

 

4. Inschakelen van subverwerkers

4.1 Verwerker mag in het kader van de Verwerkersovereenkomst gebruik maken van subverwerkers.
4.2 De door Verwerker ingeschakelde subverwerkers ten tijde van het sluiten van deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen in Bijlage 1A. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen enige, nieuwe of te wijzigen subverwerker(s), schriftelijk en binnen twee weken na verzending van de berichtgeving hierover van Verwerker schriftelijk gemotiveerd bezwaar te maken. Indien Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt, zullen Vectory en Opdrachtgever in overleg treden om tot een oplossing te komen.
4.3 Bijlage 1A bevat tevens de identiteit en vestigingsplaats van de reeds ingeschakelde subverwerker(s).
4.4 Verwerker zal aan de ingeschakelde subverwerkers overeenkomstige verplichtingen opleggen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

 

5. Geheimhoudingsplicht

5.1 Verwerker is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker worden verstrekt. Verwerker draagt ervoor zorg dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen, contractueel verplicht zijn tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan hij of zij kennisneemt.

 

6. Meldplicht datalekken

6.1 Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging op de hoogte van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 van de AVG (hierna: “Datalek”). Daarbij zal Verwerker redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het Datalek te beperken en verdere en toekomstige Datelekken te voorkomen.
6.2 Verwerker zal bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, ten aanzien van (nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van) het Datalek.
6.3 De kennisgeving aan de Verwerkingsverantwoordelijke omvat, voor zover op dat moment bekend, in ieder geval:

 1. de aard van het Datalek;
 2. de (te verwachten) gevolgen van het Datalek;
 3. welke categorieën persoonsgegevens zijn getroffen door het Datalek;
 4. of en hoe de betreffende persoonsgegevens waren beveiligd;
 5. de (voorgestelde) maatregelen om de gevolgen van het Datalek te beperken of verdere Datalekken te voorkomen;
 6. de categorieën betrokkenen;
 7. het (geschatte) aantal betrokkenen; en
 8. eventueel afwijkende contactgegevens voor de opvolging van de melding.

7. Rechten van betrokkenen

7.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten uit Hoofdstuk III van de AVG richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
7.2 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker, indien Verwerkingsverantwoordelijke dit verlangt, medewerking verlenen voor zover dit mogelijk en redelijk is. Verwerker mag hiervoor redelijke kosten bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening brengen.

 

8. Beveiligingsmaatregelen

8.1 Verwerker zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens welke worden verwerkt ten dienste van Verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
8.2 Verwerker zal op verzoek een overzicht van de beveiligingsmaatregelen verstrekken. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 1. Logische toegangscontrole, gebruikmakend van wachtwoorden of keys.
 2. Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging.

8.3 Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
8.4 Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Vectory en Opdrachtgever afgesproken maatregelen.

 

9. Controle

9.1 Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de naleving van de verplichtingen van Verwerker in deze Verwerkersovereenkomst te laten controleren. Verwerkingsverantwoordelijke kan dit maximaal eenmaal per jaar laten controleren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding gebonden is, ingeval sprake is van een redelijk, schriftelijk gecommuniceerd en gegrond vermoeden van overtreding van deze Verwerkersovereenkomst.
9.2 Indien er in een jaar reeds een controle door een onafhankelijke derde is uitgevoerd, kan Verwerker volstaan, in tegenstelling tot hetgeen is geregeld in het voorgaande lid, met het geven van toegang tot de relevante gedeelten van het rapport, indien er binnen datzelfde jaar wederom om een controle van naleving van de verplichtingen van Verwerker in de Verwerkersovereenkomst wordt verzocht.
9.3 Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke besluiten gezamenlijk over de datum, het tijdstip en de omvang van de controle.
9.4 De redelijke kosten voor het meewerken aan de controle worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren onafhankelijke derde altijd door Verwerkingsverantwoordelijke zullen worden gedragen.
9.5 De controle en de resultaten daarvan zullen door de Verwerkingsverantwoordelijke vertrouwelijk worden behandeld.

 

10. Beëindiging Verwerkersovereenkomst

10.1 Bij de beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker zonder onredelijke vertraging, op verzoek en kosten van Verwerkingsverantwoordelijke:

 1. de persoonsgegevens zoals zich op de infrastructuur (onder beheer) van Verwerker bevinden, terugbezorgen aan Verwerkingsverantwoordelijke; of
 2. de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk wissen.